rabota123

Самоучител по английски език и препоръки за живот и работа в англоезични държави.

Английски език – самоучител за българи: Упражнение 001 – изберете правилното местоимение.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Упражнение 001 – изберете правилното местоимение.

Advertisements

Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb).

Роля на причастието като наречие.

Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като наречие (Adverb)

В ролята си на наречие, причастието в английски език, може да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение в изречението и до известна степен съответства на българското деепричастие (каквото няма в английски език).

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb).

Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute).

Причастие във функция на определение.

Английското причастие (Participle in English) може да изпълнява различни роли или функции в изречението на определение.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute).

Причастие като глагол (Participle as a Verb).

Причастие, използвано като глагол. Както вече знаем, английското причастие притежава свойствата на прилагателно, наречие и глагол.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие като глагол (Participle as a Verb).

Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI).

Сложно допълнение с минало причастие (The Complex Object with Participle ІI).

Обектният причастен израз с причастие ІІ е сложно допълнение с минало причастие – Съществително име в общ падеж или лично местоимение в обектен падеж + Причастие II.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI).

Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I).

Сложно допълнение – обектна причастна конструкция.

Сложното допълнение в английски език е именно обектна причастна конструкция с причастие І (сегашно причастие). Представлява съчетание на съществително име в общ падеж или местоимение в обектен падеж и сегашно причастие.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I).

Английски глаголи (English Verbs).

Английските глаголи имат три основни форми:

  • 1. Инфинитив (the Infinitive),
  • 2. Минало неопределено време в действителен залог (the Past Indefinite Active),
  • 3. Минало причастие или причастие II (the Past Participle, Participle II).

Тези три форми служат за образуване на всички останали глаголни форми, както прости, така и сложни – в съчетание със спомагателни глаголи.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Глаголи (English Verbs).

Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction).

Субектен причастен израз (Subjective Participial Clause).

Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен падеж + глагол-сказуемо в пасив + сегашно причастие.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction).

Абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction).

Причастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause).

Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помощта на предлога „with“.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction).

Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses).

Кой причастен израз е прост?

Един от видовете причастни изрази (Participle Clauses) е простия, при който действието е изразено с причастие, отнасящо се към лице или предмет, изразени чрез подлога в изречението.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses).

%d bloggers like this: