rabota123

Самоучител по английски език и препоръки за живот и работа в англоезични държави.

Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb).

Роля на причастието като наречие.

Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като наречие (Adverb)

В ролята си на наречие, причастието в английски език, може да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение в изречението и до известна степен съответства на българското деепричастие (каквото няма в английски език).

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb).

Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute).

Причастие във функция на определение.

Английското причастие (Participle in English) може да изпълнява различни роли или функции в изречението на определение.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие в ролята на определение (Particiciple as an Attribute).

Причастие като глагол (Participle as a Verb).

Причастие, използвано като глагол. Както вече знаем, английското причастие притежава свойствата на прилагателно, наречие и глагол.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Причастие като глагол (Participle as a Verb).

Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI).

Сложно допълнение с минало причастие (The Complex Object with Participle ІI).

Обектният причастен израз с причастие ІІ е сложно допълнение с минало причастие – Съществително име в общ падеж или лично местоимение в обектен падеж + Причастие II.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Обектен причастен израз с причастие ІІ (The Objective Participial Construction with Participle ІI).

Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I).

Сложно допълнение – обектна причастна конструкция.

Сложното допълнение в английски език е именно обектна причастна конструкция с причастие І (сегашно причастие). Представлява съчетание на съществително име в общ падеж или местоимение в обектен падеж и сегашно причастие.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Обектна причастна конструкция с причастие І (The Objective Participial Construction with Participle I).

Английски глаголи (English Verbs).

Английските глаголи имат три основни форми:

  • 1. Инфинитив (the Infinitive),
  • 2. Минало неопределено време в действителен залог (the Past Indefinite Active),
  • 3. Минало причастие или причастие II (the Past Participle, Participle II).

Тези три форми служат за образуване на всички останали глаголни форми, както прости, така и сложни – в съчетание със спомагателни глаголи.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Глаголи (English Verbs).

Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction).

Субектен причастен израз (Subjective Participial Clause).

Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен падеж + глагол-сказуемо в пасив + сегашно причастие.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Субектна причастна конструкция (Tte Subjective Participial Construction).

Абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction).

Причастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause).

Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помощта на предлога „with“.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction).

Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses).

Кой причастен израз е прост?

Един от видовете причастни изрази (Participle Clauses) е простия, при който действието е изразено с причастие, отнасящо се към лице или предмет, изразени чрез подлога в изречението.

Източник: Английски език – самоучител за българи: Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses).

Фонетична азбука на английски език – звуци, изписване и произнасяне.

Пълната фонетична азбука по IPA.

гласни звуци – IPA – примери:
ʌ cup, luck
ɑː arm, father
æ cat, black
ɛ
e met, bed
ə away, cinema
ɜːʳ turn, learn
ɪ hit, sitting
iː see, heat
ɒ
ɔ hot, rock
ɔː call, four
ʊ
u put, could
uː blue, food
aɪ five, eye

au now, out
eɪ say, eight
əʊ

ou go, home
ɔɪ boy, join
ɛəʳ
eəʳ where, air
ɪəʳ near, here
ʊəʳ
uəʳ pure, tourist

съгласни звуци – IPA – примери:
b bad, lab
d did, lady
f find, if
g give, flag
h how, hello
j yes, yellow
k cat, back
l leg, little
m man, lemon
n no, ten
ŋ sing, finger
p pet, map
ɹ
r red, try
s sun, miss
ʃ she, crash
t tea, getting
tʃ check, church
θ think, both
ð this, mother
v voice, five
w wet, window
z zoo, lazy
ʒ pleasure, vision
dʒ just, large

Източник: Английски език – самоучител за българи: Фонетична азбука на английски език – звуци, изписване и произнасяне.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 505 other followers

%d bloggers like this: